Regulamin obiektu

Regulamin rezerwacji i wynajmu Leśna Chata – kwatery Jarosławiec, domki Bory Tucholskie.

Każdy, kto dokona rezerwacji, jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Niezaakceptowanie warunków Regulaminu powoduje przerwanie procesu rezerwacji. 

 Regulamin:

1.Rezerwacji można dokonać mailem na adres lesnachata@op.pl lub telefonicznie pod numerem 602 329 623 lub 502 402 876. 

2.Zadatek należy dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy prowadzony przez BS Osie O/Lniano : 65 8169 1016 0005 8115 3000 0010. W tytule wpłaty należy wpisać termin pobytu. Zadatek przepada w momencie rezygnacji lub skrócenia Rezerwującego z pobytu.

3.W ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji Rezerwujący zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty wynajmu zgodnej z terminem i ceną uzgodnioną na podstawie rezerwacji, przelewem na konto bankowe. Pozostała część kwoty wynajmu pobierana jest w dniu przyjazdu przed wydaniem kluczy gotówką wraz z kaucją w wysokości 300 PLN ( kaucja dotyczy domków).

4.Kaucja pobierana jest na poczet uszkodzeń spowodowanych przez Najemcę. Zwracana jest w przypadku braku uwag przy odbiorze domku. 

5.Do ceny wynajmu doliczana jest opłata klimatyczna według stawek obowiązujących w gminie oraz opłata licznikowa 1,50 za 1 kW. 

6. W przypadku zmiany wcześniejszej rezerwacji Rezerwujący powinien zgłosić zmianę pisemnie na podany adres mailowy. Zmiany terminu można dokonać tylko w przypadku wolnych innych terminów. 

7.Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć tylko w przypadku istnienia wolnych miejsc.

8.Goście oczekiwani są w godzinach od 15:00 do 20:00. Inne godziny przyjazdu są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

9.Kwaterę należy opuścić najpóźniej do godziny 10:00.  Późniejsze przybycie lub wyjazd jest możliwy po uzgodnieniu.

10. Przekazanie i odbiór kwatery dokonywane jest w obecności przedstawiciela Wynajmującego i Najemcy.

11.Wszelkie szkody, usterki, awarie i uwagi w trakcie pobytu powinny być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu. 

12. Jeżeli w trakcie pobytu klienta dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia domu lub uszkodzenia elementów wykończenia lub umeblowania domu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Najemcy pokrycia strat przewyższających wartość wpłaconej kaucji. 

13.Przekazywane kwatery są umeblowane, wyposażone i posprzątane. Na osobach, które przyjęły dom spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie.

14.W kwaterach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

15. Zwierzęta są przyjmowane po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym, koszt 25 zł/doba.

16.Wizyty gości możliwe są tylko po uzgodnieniu z właścicielami, zobowiązani są do opuszczenia Ośrodka do godziny 22.00.

17.Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00. 

18.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów bądź aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia domu, z wyjątkiem zasilaczy lub ładowarek do sprzętu elektronicznego posiadających certyfikat bezpieczeństwa.

19.W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nieprzestrzegających ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy.

20.Nieczystości należy wrzucać do pojemników specjalnie do tego celu przeznaczonych. 

21.Każdy Najemca jest zobowiązany wynosić nieczystości z domku do śmietnika na bieżąco oraz przed opuszczeniem ośrodka, zgodnie z segregacją odpadów wymaganą przez gminę.

22.Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży. 

23.Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów. 

24.Z urządzeń na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z regułami bezpieczeństwa.  

25.Rezerwujący i Najemcy wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.